02-03-2020

Κεφάλαιο 34, ανάλογα ποσά. Δραστηριότητα με προεκτάσεις: Σχεδιάζουμε γραφικές παραστάσεις

Η γραφική παράσταση είναι ένα σχέδιο που αποδίδει οπτικά μια εξίσωση. Ο οριζόντιος και ο κάθετος άξονας της γραφικής παράστασης αποδίδουν τις τιμές των δύο μεταβλητών χ και ψ. Στο παράδειγμα του βιβλίου χ είναι ο χρόνος και ψ η απόσταση. Δίνουμε διάφορες τιμές στη μία μεταβλητή και βρίσκουμε τις τιμές της άλλης μεταβλητής. […]

02-03-2020

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ