26-11-2018

Τα μαθήματα της Δευτέρας 26/11

Γλώσσα

Βιβλίο εργασιών, σ. 31-33

σ. 36, ασκ. 6

σ. 38, ασκ. 8

Μαθηματικά

Βιβλίο εργασιών, σ. 35

Ασκήσεις 1, 2, 3, 4, 5

Ιστορία

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο, βιβλίο, σ. 38-39

βιβλίο εργασιών, σ. 15, ασκ. 1