12-09-2016

Προσθέτω και αφαιρώ παίζοντας μπάσκετ !

Εξασκούμαι στην πρόσθεση παίζοντας μπάσκετ ! κλικ

 

Εξασκούμαι στην αφαίρεση παίζοντας μπάσκετ ! κλικ

 

12-09-2016

Ιστορία : τι μάθαμε στην Ε΄ τάξη

Ερωτήσεις: Τι μελετήσαμε στην Ιστορία της Ε’ τάξης;(σύντομη απάντηση) Ποιοι παράγοντες βοήθησαν στη βαθμιαία εξέλιξη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε Βυζαντινή; Τι άλλο μάθαμε; Πώς η αυτοκρατορία κατέληξε στην υποταγή της στους Οθωμανούς Τούρκους; (Χρησιμοποίησε τις λέξεις ακμή και παρακμή).Πότε έγινε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης ;

 

χάρτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Ιστορικές περίοδοι Αρχαιότητα […]