22-10-2018

Μαθήματα Δευτέρας 22/10

Γλώσσα

Γραμματική, σ. 123-129. Οι ορισμοί των απόλυτων, τακτικών, πολλαπλασιαστικών, αναλογικών, περιληπτικών αριθμητικών. σ. 124-125, ορθογραφία τα απόλυτα αριθμητικά

Βιβλίο γλώσσας, σ. 37, ασκ. 3

Μαθηματικά, βιβλίο εργασιών, σ.22   ασκ. 1,2,3,4