09-05-2022

Ο κύκλος

Κύκλος λέγεται μια κλειστή καμπύλη γραμμή, όλα τα σημεία της οποίας ισαπέχουν εξίσου από ένα σημείο (0) που βρίσκεται στο εσωτερικό της (κέντρο κύκλου).

Ακτίνα του κύκλου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα (ΟΑ ή ΟΒ ή ΟΓ) που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου
Διάμετρος λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα (ΒΓ), που ενώνει δυο σημεία του κύκλου και περνά από το κέντρο του(0)
Ο κύκλος έχει άπειρες ακτίνες και διαμέτρους.
Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες και οι διάμετροι είναι ίσοι μεταξύ τους.
Η διάμετρος είναι πάντα το διπλάσιο της ακτίνας.
Δηλ. δ = 2 . α ή α = δ : 2

 

Για να βρούμε το μήκος κύκλου(κ) πολλαπλασιάζουμε τη διάμετρο (δ) επί 3,14 (είναι το πηλίκο που βγάζουμε πάντα, αν διαιρέσουμε το μήκος του με τη διάμετρο σε κάθε κύκλο)
Δηλ. κ = δ . 3,14

 

 

 

 

 

 

Πως κατασκευάζουμε ένα κύκλο με ακτίνα 4 εκατοστά. 

Σημειώνουμε ένα σημείο Ο στο χώρο. Ανοίγουμε το διαβήτη μας και μετράμε με το χάρακα το άνοιγ

μά του ώστε να είναι 4 εκατοστά. Τοποθετούμε τη μύτη του διαβήτη στο σημείο Ο και περιστρέφουμε το διαβήτη ώστε με το μολύβι του να σχηματίσει τον κυκλικό δίσκο.

 

 

 

 

 

 

 

Μήκος του κύκλου

Ο μαγικός αριθμός π